Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Hofstede Antiek

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke overeenkomst tussen ondernemer en klant.
2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en deze op verzoek van de klant worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4 Hofstede Antiek verwerpt nadrukkelijk eventueel door de klant van toepassing verklaarde algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Het aanbod
1. Het aanbod van de ondernemer is vrijblijvend en voetstoots en kan op ieder moment door de ondernemer worden ingetrokken. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw of met marge regeling. De ondernemer spant zich in om bij gebruik van een website waarop zijn producten worden aangeboden, de website bij te houden en reeds verkochte producten hiervan te verwijderen. Indien echter de klant een aanbod heeft aanvaard, terwijl deze eerder door een ander is aanvaard, dan komt er tussen de ondernemer en de klant géén overeenkomst tot stand. De ondernemer is gerechtigd om een redelijk honorarium bij de klant in rekening te brengen voor het uitbrengen van een aanbod op locatie. 
2. Het aanbod bevat een omschrijving en een afbeelding van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat in ieder geval de volgende informatie: 
o de prijs inclusief belastingen;
o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

 

Artikel 3 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 
3. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over eventuele garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 4 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten op afstand heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de klant zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 5 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van bezorging en terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 6 – Conformiteit, garantie en aansprakelijkheid
1. De door de ondernemer afgeleverde producten of verrichte diensten beantwoorden aan de overeenkomst.

2. Ten aanzien van door de ondernemer gerestaureerde klokken geeft de ondernemer een garantie van 1 jaar op de gerestaureerde onderdelen. Indien een gerestaureerde klok tijdens deze periode defect raakt, dan zal de klant de klok ter reparatie aanbieden op de locatie van de ondernemer. De kosten die hiermee verband houden zijn voor rekening van de klant.

3. De klant zal houten producten plaatsen in een ruimte met een luchtvochtigheid tussen de 55% en de 70%. Indien een klant dit verzuimt, dan kunnen de houten producten hierdoor onder meer krimpen, uitzetten of scheuren. Deze gevolgen zijn in dat geval voor rekening en risico van de klant.

4.  De houten producten zijn door de ondernemer behandelt tegen houtworm. Omdat deze behandeling niet kan garanderen dat het product bij verkoop houtwormvrij is en blijft, zijn de gevolgen van eventuele schade door houtworm aan het product voor rekening van de klant.

5. De ondernemer is tegenover de klant uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst (directe schade) tot een maximum dat gelijk is aan de verkoopprijs van het product of de vergoeding voor de dienst per jaar, tenzij er aan de zijde van de ondernemer sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De ondernemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de klant.

6. Indien de ondernemer op de locatie van de klant werkzaamheden dient te verrichten ten behoeve van onder meer het installeren van producten, dan draagt de klant zorg voor een veilige werkomgeving en zal hij alle instructies van de ondernemer die hiermee verband houden zorgvuldig opvolgen.

Artikel 7 – Levering en uitvoering
1. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Eventuele kosten van levering worden vooraf besproken en vastgesteld.
2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 2 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. 
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8 – Betaling 
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen onvoorwaardelijk te worden voldaan voor of bij de aflevering van een product. Mocht er een betaling achteraf zijn overeengekomen, dan dient deze ten alle tijden binnen 8 (acht) dagen te geschieden.
In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. De ondernemer is gerechtigd om een aanbetaling te verlangen van de klant. In dat geval wordt de overeenkomst aangegaan onder de opschortende voorwaarde van de ontvangst van deze aanbetaling De klant kan in dat geval geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de klant heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 9 – Ontbinding bij bijzondere omstandigheden

De ondernemer is bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling, te ontbinden, indien:

–       de klant in (voorlopige) surseance van betaling of in faillissement verkeert of hiertoe een verzoek
         is ingediend;

–       op de klant de schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard of een verzoek hiertoe heeft
         ingediend;
–       de klant door beslaglegging, onder curatelestelling of op andere wijze de  beschikkingsbevoegdheid
         over haar vermogen is verloren;
–       de klant haar ondernemingsactiviteiten staakt;
–       er zich een omstandigheid voordoet waardoor de ondernemer redelijkerwijs heeft te vrezen voor de
         continuïteit van de onderneming van de klant;

Artikel 10 – Overige bepalingen

          1. Zijn deze algemene voorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte verbonden. Partijen zullen het ongeldig of onverbindende gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze overeenkomst, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

2. De klant is niet bevoegd om rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst over te dragen.

Artikel 11 – Klachten en geschillen
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
2.Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze overeenkomst ontstaan, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de rechtbank.

Artikel 12 – Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Klant: degene die een overeenkomst aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Voetstoots: de staat waarin het object verkeerd ten tijde van de koopovereenkomst;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: degene die producten en/of diensten aan klanten aanbiedt;
8. Overeenkomst: een overeenkomst, waaronder een overeenkomst op afstand, tussen de ondernemer en de klant;

9.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

HOFSTEDE ANTIEK
Deventerweg 2/2a
7245 XA Laren Gld.

Tel. 06 53 833 655
info@hofstedeantiek.nl


Bank nr.: NL30 RABO 0146261062
KVK nr.: 380.23.762
BTW nr.: NL804903128.B.01

 

© 2014 - 2024 Hofstede Antiek - Alle rechten voorbehouden